Izglītības programmas

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA RĪGAS 95.VIDUSSKOLĀ
10. klases skolēniem, 2020./2021. m.g., 2021./2022. m. g.
Fizika, matemātika, programmēšana
Bioloģija, ķīmija, latviešu valoda
Beidzot vidusskolas kursu, skolēniem jākārto eksāmeni 
Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem (likumi.lv)

10. Lai sasniegtu mācību jomā plānotos rezultātus, skolēns apgūst mācību priekšmetus atbilstoši šādiem kursiem:

10.1. pamatkurss sniedz zināšanas, izpratni un prasmes vispārīgajā vai optimālajā mācību satura apguves līmenī;

10.2. padziļinātais kurss sniedz zināšanas, izpratni un prasmes augstākajā mācību satura apguves līmenī;

10.3. specializētais kurss sniedz specifiskas zināšanas, izpratni un prasmes jebkurā mācību satura apguves līmenī.


Ministru kabineta noteikumi Nr. 416
Rīgā 2019. gada 3. septembrī (prot. Nr. 37 21. §)

(vispārējās vidējās izglītības satura īstenošanas mērķis, uzdevumi un saturā iekļaujamās vērtības, vispārējās vidējās izglītības obligātais saturs, tā apguves plānotie rezultāti mācību jomās un īstenošanas principi,  skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi un iegūtās izglītības vērtēšanas kārtība, ...)


 

Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā
aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā


 

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma no 3. g. v.

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 12. kl.

 
Pamatizglītības mazākumtautību programma 1. -  9. kl. (2021./2022. m.g. - 3., 6., 9. kl.)
Aktuāli  no 01.09.2021. 1.,2., 4., 5., 7. kl. 8. kl.