Iepirkumi

Rīgas 95.vidusskola (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas Rīgā...iznomā 29.01.2018. 
Apstiprinu:
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas
vadītājs I.Balamovskis
 
_______________________
2017. gada 11.janvārī
 
 
 
Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības
NOMAS OBJEKTA ADRESE Rīgā, Sērenes ielā 9
KADASTRA APZĪMĒJUMS Skolas baseina ēka, būves kadastra apzīmējums  0100 107 0118 001
IZNOMĀJAMO TELPU PLATĪBA Skolas baseina ēkas daļa, iznomājamo telpu platība – 33,9 m2.
IZMANTOŠANAS VEIDS Datoru studijas vajadzībām.
 
IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Eiroeksperts grupa” 14.12.2016. noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu – Rīgas 95.vidusskolas baseina ēkas telpām noteikta izsoles nosacītā nomas maksa – 2,00 EUR/m2 (bez PVN).
IZSOLES SOLIS 0,10 EUR/m2
pIESAISTĪTĀ ZEMES GABALA NOMAS MAKSA Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc telpu nomas līguma parakstīšanas ierasties Rīgas domes Īpašuma departamentā, lai noslēgtu attiecīgu zemes nomas līgumu.
Iznomāšanas termiņš 5  (pieci) gadi
izsoles veids, datums, laiks, vieta Rakstiska izsole notiks 2017.gada 18.janvārī, plkst. 9:30,  Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, 378.kab.
Termiņš pieTEIKUMU iesniegšanai Pieteikumi jāiesniedz, līdz 2017.gada 17.janvārim plkst. 16:30, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, 2.stāvā.
NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI Nav
 
IZNOMĀTĀJS Rīgas 95.vidusskola, Rīgā, Sērenes ielā 9,  LV-1058
NOMAS LĪGUMA PROJEKTS Ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 2.stāvā un Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.riga.lv.
OBJEKTA APSKATE
(vieta, laiks)
Objektu var apskatīt darbdienās, kontaktpersona: direktors S.Verhovskis, tālrunis 67408574.
Rakstiskas izsoles nolikums_R 95.vsk._33.9 kv.m
Telpu nomas līguma projekts_R 95.vsk._33.9 kv.m
Pieteikums_R 95.vsk._33.9 kv.m

Izsole notiks 18.01.2017., pieteikumi iesniedzami līdz 17.01.2017. plkst. 16:30.
 
2. Potenciālajiem nomniekiem jāvērš uzmanība, ka uz izsoles brīdi nomniekiem nedrīkst būt nodokļu parādi saskaņā ar VID sniegtajiem datiem (izsoles dienā Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija veic izdruku no publiskās Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datubāzes izsoles, lai pārliecinātos, vai nomniekam nav nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.) Esošajam nomniekam, kurš vēlas turpināt nomas tiesiskās attiecības nevar būt parādu par telpu nomu.